تکواندو

بانوان پومسه رو راه یافته به اردوی تیم ملی دانشجویان معرفی شدند

با انتها یافتن مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندو دانشجویان در گروه زنان، پومسه روهای برتر راه یافته به نخستین مرحله اردوی تیم ملی معین و معرفی شدند.

23 خرداد 1398