20 کشور اصلی فهرست تجارت با ایران

به گزارش مجله عطر یاس، خبرنگاران: 20 کشور عمده مبادی واردات ایران سهم 94 درصدی از کل واردات دو ماهه را به خود اختصاص داده اند.

20 کشور اصلی فهرست تجارت با ایران

به گزارش خبرنگاران در گزارش سازمان توسعه تجارت در این باره آمده است: 6 میلیون و 160 هزار تن کالا به ارزش 4میلیارد و 744 میلیون دلار از این 20 کشور به ایران وارد شده است که از نظر ارزشی افت 25 درصدی داشته و از نظر وزنی رشد 13 درصدی را تجربه نموده است. این بیست کشور به ترتیب عبارتند از: چین، امارات، ترکیه، روسیه، هند، آلمان، انگلیس، هلند، ایتالیا، کره جنوبی، برزیل، سوئیس، سنگاپور، عمان، اتریش، فرانسه، مالزی، تایلند، تایوان و لیتوانی. بر اساس آمارهای سازمان توسعه تجارت، سهم ارزشی 10 کشور اول مبدأ واردات در بازه زمانی مورد نظر 5/ 85 درصد است. بنابراین می توان گفت بیشترین واردات از این 10 کشور انجام می گردد.

5 کشور اول طرف معامله ایران

چین همیشه بیشترین واردات را به ایران داشته است. در دوماه منتهی به اردیبهشت امسال نیز 444 هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و 234 میلیون دلار از این کشور به ایران وارد شده و سهم ارزشی آن را به 5/ 24 درصد از کل ارزش واردات رسانده است. البته واردات از چین نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی افت 16 درصدی و از نظر ارزشی کاهش 17درصدی داشته است. امارات دومین مبدأ وارداتی ایران است که سهم 4/ 21 درصدی را از کل ارزش واردات در اختیار دارد. این کشور در بازه زمانی مورد آنالیز توانسته 658 هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و 78 میلیون دلار به ایران وارد کند که نسبت به بازه زمانی مشابه سال قبل از نظر وزنی رشد 18 درصدی و از نظر ارزشی افت 5/ 0 درصدی را به ثبت رسانده است. ترکیه نیز در رده سوم قرار گرفته و سهم ارزشی واردات از این کشور 6/ 10 درصد است. در دو ماه منتهی به اردیبهشت امسال یک میلیون و 95 هزار تن کالا به ارزش 535 میلیون دلار از این کشور به ایران وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی رشد 76 درصدی و از نظر ارزشی افت 35 درصدی داشته است. روسیه با سهم ارزشی 7 درصدی چهارمین مبدأ عمده واردات به ایران است. یک میلیون و 182 هزار تن کالای روسی به ارزش 356 میلیون دلار حاصل عملکرد تجار ایرانی در این کشور است. واردات از روسیه در بازه زمانی مورد آنالیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی رشد 144 درصدی داشته و از نظر ارزشی نیز با افزایش 68 درصدی روبه رو شده است. هندی ها هم پنجمین تاجران طرف معامله ایرانی ها هستند. واردکنندگان ایرانی در دو ماه منتهی به اردیبهشت امسال 408 هزار تن کالا به ارزش 335 میلیون دلار از این کشور وارد نموده اند و سهم ارزشی 7/ 6 درصدی از کل ارزش واردات متعلق به این کشور است. البته واردات از هند از نظر ارزشی کاهش 59 درصدی و از نظر وزنی افت 47 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت نموده است.

نمایندگان اروپایی در لیست مبادی عمده واردات

نگاهی اجمالی به مبادی عمده واردات نشان می دهد هفت مبدأ عمده واردات، از اتحادیه اروپا هستند. این در حالی است که اتحادیه اروپا در لیست مقاصد عمده صادراتی تنها یک نماینده (آلمان) داشت. بیشترین واردات ایران از بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا از آلمان صورت می گیرد. این کشور اگرچه ششمین مبدأ عمده واردات ایران محسوب می گردد، اما بین کشورهای اروپایی در فهرست 20 کشور، بیشترین کالا را به ایران فروخته است. آلمانی ها در دو ماه منتهی به اردیبهشت امسال توانسته اند 337 هزار تن کالا به ارزش 239 میلیون دلار به تجار ایرانی بفروشند. البته با اینکه واردات کالا از آلمان به لحاظ وزنی رشد 100 درصدی داشته، اما به لحاظ ارزشی با افت 33 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبرو شده است. سهم واردات از آلمان از کل ارزش واردات در دو ماهه امسال، 7/ 4درصد است. پس از آن انگلیس با سهم ارزشی 5/ 3 درصد در رده هفتم مبادی عمده وارداتی و رده دوم مبادی اروپایی وارداتی قرار گرفته است. این کشور 519 هزار تن کالا به ارزش 176 میلیون دلار به ایران وارد نموده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش24 درصد و از نظر وزن 8/ 0 درصد کاهش یافته است. هلند با سهم ارزشی 4/ 3 درصدی از کل واردات در رده هشتم مبادی عمده واردات قرار گرفته و سومین کشور اروپایی طرف معامله ایران است. در بازه زمانی مورد آنالیز 490 هزار تن کالا به ارزش 172 میلیون دلار از این کشور به ایران وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته هم از نظر وزنی افت 30 درصدی داشته و هم از نظر ارزشی با کاهش 41 درصدی روبه رو شده است. ایتالیا در رده نهم مبادی عمده وارداتی قرار گرفته و از سوی دیگر چهارمین کشور اروپایی است که در بازه زمانی مورد نظر بیشترین کالا را به ایران فروخته است. واردات از ایتالیا در دو ماه منتهی به اردیبهشت امسال سهم 3/ 2 درصدی از کل ارزش واردات دارد. در مدت زمان مورد آنالیز این کشور فروشنده 205 هزار تن کالا به ارزش 118 میلیون دلار به ایران بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی رشد قابل توجهی را تجربه نموده، اما از نظر ارزشی فرایند کاهشی را تجربه نموده است. بر اساس آمار ارائه شده، وزن کالاهای وارد شده از ایتالیا افزایش 979 درصدی داشته، ولی ارزش آن کاهش 29 درصدی را نشان می دهد. سوئیس دوازدهمین مبدأ وارداتی ایران در دو ماه منتهی به اردیبهشت محسوب می گردد. در این بازه زمانی 13 هزار تن کالا به ارزش 57 میلیون دلار از سوئیس به ایران وارد و این کشور به پنجمین کشور اروپایی طرف معامله ایران تبدیل شده است. سهم ارزشی سوئیس از کل واردات ایران 1/ 1 درصد است. خرید کالا از این کشور اروپایی نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی افت 90 درصدی و از نظر ارزشی کاهش 66 درصدی داشته است. اتریش و فرانسه نیز به ترتیب در رده های پانزدهم و شانزدهم مبادی عمده وارداتی قرار گرفته اند. اتریش با واردات 71 هزار تن کالا به ارزش 44 میلیون دلار به ایران سهم ارزشی 9/ 0 درصدی را از کل واردات در دو ماهه به خود اختصاص داده است، اما نسبت به مدت مشابه سال قبل، خرید کالا از این کشور از نظر وزنی افت 82 درصدی داشته و از نظر ارزشی کاهش 68 درصدی را تجربه نموده است. فرانسه نیز سهم 8/ 0 درصدی از کل ارزش واردات را در اختیار دارد. 2 هزار تن کالا به ارزش 42 میلیون دلار از این کشور وارد ایران شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی افت 47 درصدی و از نظر ارزشی کاهش 21 درصدی داشته است.

آخرین شرایط واردات از سایر کشورها

کره جنوبی: این کشور در رده دهم مبادی وارداتی قرار گرفته و سهم ارزشی 3/ 1 درصدی را از کل واردات به خود اختصاص داده است. افت 57درصدی وزنی و کاهش 60 درصدی ارزشی حاصل عملکرد واردکنندگان از این کشور در دوماهه امسال نسبت به دو ماهه سال گذشته است.

برزیل: یازدهمین کشور طرف معامله ایران، برزیل است. کشوری که سهم 2/ 1 درصدی را از کل ارزش واردات ایران در دو ماهه در اختیار دارد. واردات از برزیل در بازه زمانی مورد آنالیز نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی رشد 131 درصدی و از نظر ارزشی افت 11 درصدی داشته است.

سنگاپور: سیزدهمین صندلی مبادی عمده وارداتی از آن سنگاپور است. این کشور سهم 1/ 1درصدی را از کل ارزش واردات در اختیار گرفته است. واردات از سنگاپور نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 5/ 41 درصدی در وزن و کاهش 40درصدی در ارزش داشته است.

عمان: سهم ارزشی واردات از عمان 9/ 0 درصد است. این کشور چهاردهمین کشور طرف معامله ایران محسوب می گردد. واردات کالا از عمان گرچه به لحاظ وزنی رشد قابل توجهی داشته، اما از نظر ارزشی رشد چندان چشمگیری را تجربه ننموده است. واردات از عمان در دو ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 1946 درصد رشد داشته، اما از نظر ارزشی تنها 7 درصد افزایش یافته است.

مالزی: این کشور آسیایی سهم 7/ 0 درصدی را از کل ارزش واردات در اختیار دارد و در پله هفدهم مبادی عمده وارداتی ایستاده است. واردات از مالزی در دو ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل هم از نظر وزنی رشد 46 درصدی داشته و هم از نظر ارزشی افزایش 9 درصدی یافته است.

سهم ارزشی 7/ 0 درصدی از کل ارزش واردات ایران در دو ماهه، این کشور را در رده هجدهم قرار داده است. واردات از تایلند افت 18 درصدی وزنی و کاهش 5/ 13 درصدی ارزشی داشته است.

تایوان: نوزدهمین مبدأ واردات کشور دراختیار تایوان قرار گرفته است. این کشور سهم ارزشی 6/ 0درصدی از کل واردات را به خود اختصاص داده است. واردات از تایوان نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 3/ 0 درصد افت داشته و از نظر ارزشی هم کاهش 24 درصدی را تجربه نموده است. لیتوانی: بیستمین پله مبادی عمده وارداتی متعلق به لیتوانی است که دارای سهم ارزشی 6/ 0 درصدی از کل ارزش واردات است. واردات از این کشور هم از نظر ارزشی و هم از نظر وزنی رشد 100 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

منبع: اقتصادنیوز
انتشار: 17 شهریور 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: etre-yas.ir شناسه مطلب: 996

به "20 کشور اصلی فهرست تجارت با ایران" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "20 کشور اصلی فهرست تجارت با ایران"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید